سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
وضعیت راههای کشور-اطلاعيه مركز مديريت راههاي كشور

وضعیت راههای کشور-اطلاعيه مركز مديريت راههاي كشور

وضعیت راههای کشور-اطلاعيه مركز مديريت راههاي كشور

 

 

 

 

 

 

الف – كليات: 
 1- عبور و مرور انواع موتورسيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراهها، بزرگراهها و محورهايي كه ضرورت ايجاب نمايد ممنوع خواهد بود.

2- درتمامي محورهاي برون شهري كه درايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و كاميون اعمال مي‌گردد، عبور و مرور انواع تريلر، كاميون و تانكرهاي حامل مواد سوختي و فاسدشدني، از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل از وسايل نقليه فقط در راههايي اعمال مي­گردد كه مقررات يكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا مي­شود و يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند.

 

ب-عمليات اجرايي :

 

1-   محور كرج- چالوس :
1-1-تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت كماكان در محور كرج- چالوس وبالعكس ممنوع مي‌باشد.
1-2-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 21:00 روز پنجشنبه الي 9:00 روز جمعه مورخ 1/1/93 از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل ، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 24:00 مورخ 29/12/92 الي ساعت 9:00روز جمعه 1/1/93 از ميدان اميركبير كرج به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه خواهد بود.
1-3-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت00 :20 روز جمعه مورخ 1/1/93 الي ساعت 08:00 بامداد روز شنبه مورخ 2/1/93 از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل ، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 23:00 روز جمعه مورخ 1/1/93 الي ساعت 00 :08 روز شنبه 2/1/93 از ميدان اميركبير كرج به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه خواهد بود.
 
1-4- تردد انواع وسايل نقليه در محور كرج-چالوس از ساعت 12:00 روزهاي 4، 8، 13، 14 ،15 و 16/1/93 الي 03:00 بامداد روزهاي بعد، از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15:00 الي 03:00 بامداد روز هاي بعد، از مرزن آباد به سمت كرج به صورت يك طرفه خواهد بود.

1-5-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 17:00 الي 24:00 روز 12/1/ 93 ازميدان اميركبير كرج تا دهانه شمالي تونل كندوان در استان البرز به منظور تخليه بار ترافيكي ممنوع مي­باشد.

 

 2- محور هراز :
2-1- تردد انواع تريلر در محور هراز كماكان ممنوع مي‌باشد .
2-2- تردد انواع كاميون و كاميونت به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 27/12/1392 الي ساعت 01:00 بامداد روز سه شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 06:00 روز پنج­شنبه مورخ 7/1/1393 الي ساعت 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 9/1/93 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/1393 الي ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 16/1/1393 از تهران به آمل و بالعكس ممنوع مي­باشد.

2-3- تردد انواع وسايل نقليه در محور هراز از ساعت 13:00روزهاي 4 و8 و14و15/1/1393 الي ساعت 01:00 بامداد روزهاي بعد، از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15:00 روزهاي فوق الي 01:00 بامداد روزهاي بعد، از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء) به صورت يكطرفه خواهد بود.  

 

3- محور فيروزكوه :

3-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 27/12/92 الي ساعت 01:00 بامداد روز سه شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 06:00 روزپنج­شنبه 7/1/1393 الي ساعت 01:00 بامداد روزشنبه مورخ 09/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 الي ساعت 12:00 ظهرروز شنبه 16/1/93 ازتهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع مي­باشد.

 

4- محور قديم قزوين – رشت :

4-1-  ترددانواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12:00 روز سه­شنبه مورخ 27/12/92 الي ساعت 01:00 بامداد روز سه­شنبه مورخ 5/1/1393 و همچنين از ساعت 12:00 روز پنج­شنبه 7/1/1393 الي ساعت 01:00 روز شنبه مورخ 9/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 الي ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 16/1/93 از قزوين به رشت و بالعكس ممنوع مي­باشد .

 

 5- محور قديم ساوه – همدان :
5-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12:00 روز سه­شنبه مورخ 27/12/92 الي ساعت 01:00 بامداد روز سه­شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 12:00 روز پنج­شنبه مورخ 7/1/1393 الي ساعت 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 9/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 الي ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 16/1/93 از ساوه تا سه راهي دخان وبالعكس ممنوع مي­باشد.  
 
6- محورهاي اردبيل – آستارا ، اردبيل– سراب ، خلخال به اسالم و بالعكس :
6-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء ‌حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 0 الي ساعت 24:00 روزهاي 1، 12،13، 14 و 15/1/93 در محورهاي فوق ممنوع مي­باشد .
7- محور اردبيل – سرچم و بالعكس :

7-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء ‌حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 7:00 0 بامداد الي 24:00 روزهاي 27، 28، 29/12/92 و همچنين روزهاي 1، 12، 13، 14و 15/1/93 در محور فوق ممنوع مي­باشد.

 

8- محورهاي مشهد – قوچان ،‌ مشهد– نيشابور و سبزوار و بالعكس:

8-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 0700 بامداد الي ساعت 24:00 روزهاي 27و 28و29/12/1392 و روزهاي 1، 12، 13، 14و15/1/93 و همچنين از ساعت 07:00 الي 12:00 ظهر روز 16/1/1393 درمحورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 

9- محور چمن بيد – بجنورد– شيروان و بالعكس:

9-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 7:00 0 الي ساعت 24:00روزهاي 27و 28و 29/12/1392 و روزهاي 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 و همچنين از ساعت 07:00 الي 12:00 ظهر روز 16/1/93 در محورهاي فوق ممنوع مي­باشد.

 

10- محورهاي بانه – سقز- سنندج و مريوان– سنندج و بالعكس:

10-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 7:00 0 الي ساعت 24:00 روزهاي 27و 28و 29/12/1392 و همچنين روزهاي 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 در محورهاي فوق ممنوع مي­باشد .

 

11-محور يزد – طبس و بالعكس:

11-1 – تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 روز چهارشنبه مورخ 28/12/92 الي ساعت 24:00 روز دوشنبه مورخ 4/1/1393 و همچنين ازساعت 07:00 روز دوشنبه 11/1/1393 الي ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 15/1/1393 در محور فوق ممنوع ميباشد .

 

12- محورگلوگاه – گرگان- ‌جنگل گلستان – چمن بيد و بالعكس :

12-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 0 الي ساعت 24:00 روزهاي 27و 28و 29/12/1392 و 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 و همچنين از ساعت 07:00 الي 12:00 ظهر روز 16/1/93 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

 

13- محورهاي اصلي استان بوشهر :

13-1-تردد انواع كاميونهاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت 07:00 روز سه­شنبه 27/12/1392 الي ساعت 24:00 روز سه­شنبه 5/1/1393 و همچنين از ساعت 07:00 روز سه­شنبه 12/1/1393 الي ساعت 24:00 روز جمعه 15/1/1393 در محورهاي اصلي استان بوشهر ممنوع مي باشد.

 

14-محورهاي اصلي استان اصفهان :
14-1- تردد انواع كاميونهاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت 07:00 روز سه­شنبه 27/12/1392 الي ساعت 24:00 روز سه­شنبه 5/1/1393 و همچنين از ساعت 07:00 روز سه­شنبه 12/1/1393 الي ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 15/1/1393 در محورهاي اصلي استان اصفهان ممنوع مي باشد .
14-2-عبور مرور وسايل نقليه سنگين خالي و با انواع كالا به غير از حاملين مواد سوختي وفاسدشدني در محورهاي شرياني زير از ساعت 07:00 بامداد مورخ 28/12/92 لغايت 22:00 مورخ 4/1/93 واز ساعت 0700 بامداد مورخ 11/1/93 لغايت ساعت 22:00 مورخ 15/1/93 ممنوع ميباشد واز ساعت 22:00 لغايت 07:00 بامداد روز بعد درروزهاي مذكور تردد اين گونه وسايل مجاز است.

*دليجان- ميمه – اصفهان- شهرضا – آباده* آزادراه كنارگذر غربي اصفهان ( شهيد كاظمي)* اصفهان- نايين- انارك- خور– طبس* اصفهان- كمربندي خميني شهر – نجف آباد- داران- اليگودرز* كاشان- اردستان- نايين14* آزادراه معلم- آزادراه اصفهان- نطنز- كاشان- قم* شهرضا- سميرم- ياسوج* اصفهان- زرين شهر- شهركرد (تونل رخ) * پليس راه– مباركه – شهرضا* تيران- سامان * فولادشهر – نجف آباد * اصفهان- اردستان * دامنه – خوانسار –گلپايگان- خمين * محور پليس راه (اصفهان- شيراز)- مباركه- مجلسي- بروجن.  

 

15- محورهاي گچساران – بهبهان ،گچساران– نورآباد و ياسوج– باباميدان و بالعكس :

15-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 الي ساعت 24:00 روزهاي 27و 28و 29/12/1392 و همچنين روزهاي 1 و 12و 13 و 14 و 15/1/1393 در محورهاي فوق ممنوع مي­باشد.

 

16- محورهاي سلفچگان- قم ، جاده قديم كاشان – قم و جاده قديم تهران–قم :

16-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 الي ساعت 24:00روزهاي 4 و 5 و 13 و 14 و 15/1/1393 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد .

 

17- محور بندرعباس- سيرجان و بالعكس:

17-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 0 الي ساعت 24:00 روزهاي 27 و 28و 29/12/1392 و همچنين روزهاي 1و12و13 و 14 و15/1/1393 در محور فوق ممنوع مي باشد .

 

18- محور سيرجان –بافت :

18-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء ‌حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي ساعت 24:00 روزهاي 12و13 و 14 و 15/1/1393 در محور فوق ممنوع است .

 

19- محور ايذه –شهركرد و بالعكس :‌

19-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 الي ساعت 24:00روزهاي 26و 27و 28و 29/12/1392 و همچنين روزهاي 1و 2 و 3 و 4 و 12و13و 14و 15/1/1393 در محور فوق ممنوع مي باشد.

 

20- محورهاي زابل– زاهدان، زاهدان – نهبندان، زاهدان – خاش:‌
20-1- تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 15:00 الي 21:00 روزهاي 27و 28و 29/12/1392 و همچنين روزهاي 1و 7 و 8 و 14و 15/1/1393 از محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

20-2- تردد انواع تريلر و كاميون به غير از حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 05:00 الي 22:00 روز چهارشنبه مورخ 13/1/93 از كليه محورهاي اصلي استان سيستان و بلوچستان ممنوع مي باشد .

 

21- محدوديتهاي جابجائي محمولات ترافيكي :

21-1- جابجايي محمولات ترافيكي كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامي راههاي اصلي برون شهري كشور از روزسه­شنبه مورخ 27/12/1392 تا پايان روز سه­شنبه مورخ 5/1/1393و همچنين از روز سه­شنبه مورخ 12/1/1393 تا پايان روز جمعه مورخ 15/1/1393 ممنوع ميباشد، شايان ذكر است براي روزهاي 6و7و9و10و11/1/93  صرفاً براي محمولات ترافيكي اضطراري داراي ضرورت ملي، حسب تشخيص مرجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر مي گردد.

 

22- محورهايي كه ممنوعيت تردد انواع وسايل نقليه باربري در آنها صورت مي­گيرد ، رفت وآمد وسايل نقليه مذكور از ساعت 24:00 الي 07:00 روز بعد در اين گونه محورها مجاز مي­باشد ، مگر اينكه به علت معاذير فني و ترافيكي و با تشخيص رئيس قرارگاه پليس راه استان امكان تردد وسايل نقليه باري در يك محور و يا محورهايي موقتاً مقدور نباشد.
23- ورود كليه خودروهاي ترانزيت حمل مواد سوختي به داخل كشور از روز سه­شنبه مورخ 27/12/1392 تا ساعت 07:00 روز سه­شنبه 5/1/1393 و همچنين از ساعت 01:00 روز 12/1/1393 الي ساعت 24:00 روز جمعه 15/1/93 ممنوع مي­باشد. مضافاً به اينكه خودروهاي مذكور در ساير ايام محدوده زماني نوروز سال 1393 صرفاً در ساعات روز، مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل هاي ايمن بين راهي خواهند بود و وسايل نقليه مذكور از مقررات مندرج در رديف 2 بند الف- كليات (درصفحه يك) و رديف 22 مستثني مي­باشند.

 

 

 

 

 

 


 

 

 


     

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید