مشاهده مطالب

بخشنامه جدید گمرک درباره واردات خودرو

گمرک ایران، بخشنامه تخفيف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف كمتر از 6 ليتر در 100 كيلومتر مسافت در چرخه برون شهری را ابلاغ کرد.

در بخشنامه گمرک آمده است: «پيرو بخشنامه شماره ۱۲۷۸۳۶/۱۲۷۲۹۴/۷۰۲/۲۱۰۳۸/۷۳/۱۴۰- ۸/ ۶ / ۸۸ موضوع تصويب نامه شماره ۱۹۱۲۲/ت/۴۲۲۸۱ ک مورخ ۱/ ۲ / ۸۸ هيات وزيران مبني بر تخفيف سود بازرگاني خودروهاي وارداتي و قطعات منفصله خودروها ساخت داخل با مصرف كمتر از شش ليتر در يكصد (۱۰۰) كيلومتر مسافت در چرخه برون شهري به شرح مندرج در مصوبه، به پيوست تصوير نامه شماره ۸۰۴۳۲ مورخ ۲۲/ ۱۰ / ۹۳ سازمان ملي استاندارد و نامه شماره ۲۲۶۱۶ مورخ ۲۷ / ۲ / ۹۴ ستاد مديريت حمل و نقل سوخت رياست جمهوري در خصوص ميزان مصرف سوخت و ميزان تخفيف سود بازرگاني كالاهاي موصوف ارسال مي گردد.

خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس جدول تنظيمي خودروهاي مشمول ذيل با رعايت بخشنامه هاي پيروي اين مركز و با رعايت كامل مقررات صرفاً جهت كسر از سود بازرگاني و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمايند، بديهي است تصويب نامه مربوطه به خودروهاي كم مصرف مورد اشاره كماكان داراي اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه هاي خودروهاي كم مصرف نيز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط اين مركز قابل اعمال خواهد بود.»

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: